WARUNKI UCZESTNICTWA w imprezach Szkoły Żeglarstwa PuntoVita

Warunki ogólne:

 1. Organizatorem imprez jest firma PuntoVita, właściciel: Justyna Stępka. Firma spełnia wszystkie wymagania związane z aktualnymi ustawami i przepisami dotyczącymi turystyki. Posiada wpis do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych pod nr 130, oraz gwarancję ubezpieczeniową firmy Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group.

Zawarcie umowy:

 1. Zawarcie umowy następuje poprzez wpłacenie zaliczki w wysokości 30% wartości imprezy brutto oraz wypełnienie i podpisanie Umowy-Zgłoszenia przez Uczestnika (osobę pełnoletnią) lub w przypadku osoby niepełnoletniej – ustawowego przedstawiciela (rodzica, opiekuna) i Sprzedającego tzn. Organizatora lub Agenta (upoważnionego do sprzedaży imprez w oparciu o umowę agencyjną). Uczestnik jest zobowiązany odesłać Organizatorowi jeden wypełniony i podpisany egzemplarz. Umowy-Zgłoszenia w terminie do 15 dni przed rozpoczęciem rejsu (liczy się data otrzymania przez Organizatora).
 2. Pozostałą należność Uczestnik /opiekun powinien wpłacić najpóźniej do 21 dni przed rozpoczęciem rejsu pod rygorem skreślenia z listy uczestników i utraty wpłaconej zaliczki. W przypadku podpisywania umowy w terminie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem rejsu, wymagana jest pełna wpłata.

Rozwiązywanie umowy

 1. W przypadku rozwiązania umowy (odwołania rejsu) z winy Organizatora, Uczestnik otrzymuje w ciągu 7 dni zwrot pełnej wpłaconej do tego czasu kwoty lub możliwość uczestnictwa w rejsie w innym terminie. Nie przysługują z tego tytułu żadne odszkodowania ani odsetki.
 2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w imprezie turystycznej z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora, koszt rezygnacji jest potrącany z już zapłaconej do tej pory kwoty i wynosi:
 • do 28 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej 50% wpłaconej kwoty
 • poniżej 28 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej – 100% wpłaconej kwoty

Rezygnacja powinna być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności z zaznaczeniem numeru konta, na które Organizator ma zwrócić wpłacone środki po odjęciu kosztu rezygnacji ( przy rezygnacji przysłanej pocztą liczy się data jej dostarczenia do Organizatora).

Obowiązki Uczestnika

 1. Po wpłaceniu zaliczki Uczestnik otrzymuje Kartę Uczestnika (osoby nieletnie). Warunkiem przyjęcia na imprezę jest przekazanie Komandorowi rejsu całkowicie wypełnionej Karty Uczestnika i okazanie dowodów wpłat pełnej kwoty za obóz. Ponadto w trakcie rejsu Uczestnik jest zobowiązany posiadać ze sobą dowód tożsamości (dowód osobisty lub legitymację szkolną) i egzemplarz Umowy-Zgłoszenia.
 2. Niedokonanie wpłaty, niedostarczenie wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie, niestawienie się w dniu rozpoczęcia rejsu może spowodować skreślenie z listy uczestników na warunkach rezygnacji z winy Uczestnika. Tym samym następuje automatyczne rozwiązanie umowy   a dokonana wpłata za rejs nie podlega zwrotowi.
 3. Uczestnik zobowiązany jest przestrzegać zasad dobrej praktyki żeglarskiej oraz podporządkować się  decyzjom kadry, zarówno w czasie żeglugi jak i postojów.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość wydalenia Uczestnika z imprezy z powodu naruszenia przepisów obowiązującego prawa lub szczegółowych warunków uczestnictwa w imprezie (w szczególności dotyczy spożywania i posiadania alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających). Koszty wydalenia ponosi Uczestnik (opiekun).

Uczestnik ma obowiązek również zapoznać się z regulaminem rejsu (www.puntovita.pl – zakładka dokumenty) oraz jest zobowiązany do jego przestrzegania.

Przebieg imprezy:

 1. Życie na obozie regulują Warunki Uczestnictwa, Program Rejsu oraz codzienne informacje podawane rano podczas odprawy załóg. Uczestnik (opiekun) jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami bytowymi oferowanymi na imprezie (zakwaterowanie, wyżywienie, konieczności uczestniczenia       w obsłudze jachtu itp.). Podpisując zgłoszenie Uczestnik (opiekun) akceptuje te warunki i uciążliwości z nimi związane nie mogą stanowić podstawy reklamacji.
 2. Każdy rejs zawiera jedynie ramowy, przykładowy program. Realizacja uzależniona jest w dużym stopniu od warunków pogodowych i może ulegać modyfikacjom w trakcie trwania imprezy. Zmiany spowodowane ww. nie stanowią odstąpienia od umowy i Uczestnik z tego tytułu nie może mieć wobec Organizatora żadnych roszczeń. W przypadku konieczności odwołania lub skrócenia imprezy z powodów niezależnych od Organizatora (np. zmiana przepisów, zamknięcie szlaku wodnego) Uczestnik nie może żądać rekompensaty.
 3. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody powstałe z ich winy (za osoby niepełnoletnie odpowiadają ich prawni opiekunowie). Uczestnik pokrywa straty w miejscu wyrządzenia szkody.

Bagaż

 1. Z racji profilu rejsu uczestnicy są proszeni o ograniczenie wagi i gabarytów bagażu. Im mniej bagażu, tym wygodniej załodze na jachcie. Niedozwolone są plecaki ze stelażem i twarde walizki. Ponadto na jachtach obowiązuje chodzenie w miękkim obuwiu typu: adidasy, trampki, sandały. Niedozwolone są buty „glany”, „trapery” itp. Organizator nie ubezpiecza bagażu i nie ponosi odpowiedzialności za kradzież cennych przedmiotów (np. telefony komórkowe, kamery video, aparaty fotograficzne, itp.) lub utratę czy zniszczenie bagażu.

Ubezpieczenie

 1. Uczestnik podpisując Umowę-Zgłoszenie oświadcza, że stan jego zdrowia w pełni umożliwia udział w imprezie. Uczestnicy ubezpieczeni są od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków do kwoty 10 000zł oraz przy wyjazdach zagranicznych KL. Każdy Uczestnik może dodatkowo ubezpieczyć się na wyższą kwotę oraz dokonać ubezpieczenia rzeczy osobistych we własnym zakresie.

Reklamacje

 1. Reklamacje należy przedstawić na miejscu trwania imprezy, na piśmie kierownikowi rejsu i uzyskać jego pisemną opinię, a następnie przesłać bezpośrednio do Organizatora, najpóźniej w terminie do 30 dni od zakończenia imprezy. Odpowiedź na reklamację Organizator przekazuje w ciągu 30 dni od daty potwierdzonego wpływu.

 

Postanowienia końcowe

 1. W związku z art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 z 2002r. poz. 926) Uczestnik wyraża zgodę na zachowanie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji umowy-zgłoszenia oraz celów marketingowych przez firmę PuntoVita.
 2. Pełnoletni Uczestnik lub opiekun niepełnoletniego Uczestnika wyraża zgodę na:
 3. a)     udostępnienie Organizatorowi zdjęć wykonanych przez Uczestnika,
 4. b)     publikację swojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach wykonanych przez inne osoby, które przekazały je Organizatorowi
 5. c)      wykorzystywanie przez Organizatora zdjęć, o których mowa w punktach a) i b) w celach marketingowych,

Wykorzystywanie zdjęć będzie polegało na ich publikacji w wydawnictwach, katalogach, na stronach internetowych, plakatach, banerach i innych nośnikach reklamowych firmy PuntoVita współpracujących z nią biur, bez wynagrodzenia.

 1. W sprawach nieuregulowanych Warunkami uczestnictwa zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o usługach turystycznych. W razie ewentualnych sporów mogących wyniknąć z tytułu reali­zacji Umowy-Zgłoszenia rozstrzygać je będzie Sąd właści­wy dla siedziby Organizatora.
Print Friendly, PDF & Email