Formularz rezerwacji obozu / rejsu żeglarskiego


Podane przez Ciebie w formularzu rezerwacji dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu zamieszkania, daty urodzenia, miejsca urodzenia, numeru telefonu, oraz numeru PESEL będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych, którym jest Justyna Stępka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Szkoła Żeglarstwa – PuntoVita mgr Justyna Stępka, dane kontaktowe: https://puntovita.pl/kontakt/. Podanie ww. danych osobowych służy do umożliwienia zawarcia umowy dotyczącej uczestnictwa w kursie/rejsie/obozie żeglarskim. Dane mogą być udostępnione podmiotowi zapewniającemu ochronę ubezpieczeniową w celu objęcia ubezpieczeniem. Dane te będą przetwarzane do momentu wykonania lub wygaśnięcia umowy, z tym zastrzeżeniem, że po wykonaniu lub wygaśnięciu umowy przetwarzanie może odbywać się w celach rozliczeniowych, w celu dochodzenia bądź obrony roszczeń lub w celu wywiązania się z obowiązków wynikających z przepisów prawnych. Podstawa przetwarzania danych wynika z działań podejmowanych na Twoje żądanie w celu zawarcia umowy i wykonania potencjalnie zawartej umowy. Przysługuje Ci prawo do: żądania dostępu do danych, żądania ich sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz przenoszenia danych. Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajduje się w dokumencie Polityka Prywatności. Zapoznanie się z Polityką Prywatności stanowi Twój obowiązek przed wypełnieniem formularza. Udzielenie zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika oznacza możliwość zamieszczania zdjęć w profilach PuntoVita w mediach społecznościowych ukazujących grupę uczestniczącą w kursie/obozie/rejsie. W tym zakresie przysługują odpowiednio prawa, o których mowa powyżej.