Jak wygląda egzamin na Jachtowego Sternika Morskiego?

Egzamin na Jachtowego Sternika Morskiego składa się z części praktycznej i teoretycznej. Część teoretyczna obejmuje test oraz zadanie nawigacyjne. Na rozwiązanie całości mamy 120 minut. Część praktyczna jest skoncentrowana na ocenie umiejętności żeglugi i zarządzania jachtem w realnych warunkach na wodzie.

Czego dokładnie należy się spodziewać na egzaminie na JSM?

Koszt egzaminu na Jachtowego Sternika Morskiego (JSM)

Opłata za egzamin na patent Jachtowego Sternika Morskiego wynosi 350 zł. Osoby uczące się, w wieku do 26 roku życia mają 50% zniżki. Do uzyskania zniżki potrzebna jest ważna legitymacja studencka lub szkolna.

Egzamin teoretyczny – test

Test składa się z 75 pytań jednokrotnego wyboru. Pytania dotyczą kluczowych aspektów wiedzy z zakresu żeglarstwa morskiego, takich jak:

 • locja morska
 • ratownictwo morskie
 • sygnalizację i łączność na morzu
 • meteorologia i prognozy pogody dla żeglugi morskiej
 • przepisy żeglugowe

Aby uzyskać pozytywną ocenę z egzaminu należy uzyskać minimalnie 65 punktów.

Egzamin teoretyczny – zadanie nawigacyjne

Zadanie nawigacyjne dotyczy wykonania prostych czynności na mapie z pomocą podstawowych przyrządów nawigacyjnych lub dokonania kilku obliczeń – nawigacja terestryczna lub zliczeniowa.

 • Nawigacja terestryczna jest używana w obszarach, gdzie ląd jest widoczny, a określenie współrzędnych geograficznych opiera się na obserwacji obiektów na powierzchni ziemi. W tym podejściu korzysta się z map morskich, przewodników nawigacyjnych, rejestrów świateł morskich i sygnałów nawigacyjnych.
 • Nawigacja zliczeniowa polega na przybliżonym ustaleniu położenia jachtu, bazując na informacjach o jego ostatniej zmierzonej pozycji (zwanej pozycją obserwowaną) oraz kierunku (kursie) i prędkości jachtu (oznaczonej jako Mm). Korzysta się tu z kilku wzorów i obliczeń na podstawie podanych danych.

Zadanie nawigacyjne na egzaminie na patent Jachtowego Sternika Morskiego polega na wykonaniu kilku prostych czynności na mapie z pomocą podstawowych przyrządów nawigacyjnych lub dokonania kilku obliczeń.

Egzamin praktyczny na Jachtowego Sternika Morskiego (JSM)

Poniżej przedstawiam ogólny zarys tego, czego można się spodziewać na egzaminie praktycznym na JSM:

 1. Manewry portowe: kandydat będzie musiał wykazać się umiejętnościami w zakresie manewrowania jachtem, takimi jak cumowanie, zacieśniona cyrkulacja. Ocena będzie uwzględniać precyzję i kontrolę podczas tych manewrów.
 2. Żeglowanie: kandydat zostanie oceniony podczas żeglowania w różnych warunkach wodnych, na przykład pod wiatr, z wiatrem, wzdłuż wiatru i przy różnych kursach halsowych. Zdający musi wykazać się umiejętnościami dostosowania żagli i kursu jachtu do panujących warunków wiatrowych oraz prawidłowego wykonywania zwrotów.
 3. Nawigacja: kandydat będzie musiał wykazać się umiejętnościami nawigacji, takimi jak odczytywanie map morskich, korzystanie z kompasu, wyznaczanie kursu i określanie pozycji na morzu. Egzaminator może także zadać pytania teoretyczne związane z nawigacją.
 4. Bezpieczeństwo na morzu: ocena obejmuje również umiejętność stosowania zasad bezpieczeństwa na morzu, takich jak korzystanie z kamizelek ratunkowych, alarmów i procedur awaryjnych.
 5. Komunikacja: kandydat musi wykazać się umiejętnościami komunikacji z załogą, a także zrozumieniem sygnałów nawigacyjnych i komunikatów radiowych.
 6. Reakcja na sytuacje awaryjne: zdający będzie musiał wykazać się umiejętnościami radzenia sobie w sytuacjach awaryjnych, takich jak postępowanie w przypadku utraty wiatru, uszkodzenia żagli lub innych problemów technicznych.
 7. Znajomość jachtu: Egzaminator może sprawdzić, czy kandydat ma wiedzę na temat konkretnej jednostki, którą prowadzi, w tym jej wyposażenia i systemów.

Egzamin praktyczny na JSM ma na celu ocenę umiejętności i wiedzy kandydata oraz sprawdzenie, czy jest on gotów do bezpiecznej żeglugi na wodach morskich. Warunki egzaminu mogą się różnić w zależności miejsca przeprowadzania egzaminu i organizacji komisji nadzorującej egzamin.

Szczegółowy zakres wymagań na JSM

Zakres wymagań egzaminacyjnych na patent Jachtowego Sternika Morskiego (JSM) reguluje Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej.

Wiedza teoretyczna obejmuje:

Znajomość morskich jachtów żaglowych, w tym:

 • eksploatacja i budowa instalacji i urządzeń jachtu oraz ocena ich stanu technicznego,
 • obsługa przyczepnych i stacjonarnych silników spalinowych.

Locja, w tym:

 • oznakowanie nawigacyjne,
 • morskie pomoce nawigacyjne i ich wykorzystanie (mapy nawigacyjne, spisy świateł),
 • znaki i skróty stosowane na mapach,
 • podstawowa znajomość układu tablic pływów i prądów pływowych,
 • przygotowanie nawigacyjne wejścia do portu.

Nawigacja, w tym:

 • jachtowe urządzenia nawigacyjne /sondy, odbiorniki systemów nawigacji satelitarnej, wskaźniki wielofunkcyjne itp./,
 • podstawy nawigacji terestrycznej,
 • nawigacja zliczeniowa.

Meteorologia, w tym:

 • podstawowe przyrządy meteorologiczne i ich wykorzystanie,
 • radiowe komunikaty meteorologiczne dla żeglugi, system transmisji ostrzeżeń nawigacyjnych i meteorologicznych.

Sygnalizacja i łączność, w tym:

 • sygnalizacja wzywania pomocy, procedury GMDSS, wykorzystanie środków pirotechnicznych oraz radiostacji VHF,
 • sygnały ostrzegawcze.

Ratownictwo, w tym:

 • podstawowe informacje o morskich służbach ratowniczych,
 • postępowanie w przypadku pożaru, awarii takielunku, kolizji lub wypadku,
 • przygotowanie do sztormu i techniki sztormowania,
 • udzielanie pierwszej pomocy i współdziałanie ze stacjami ratownictwa i śmigłowcem ratowniczym oraz łodzią zabezpieczenia ratowniczego,
 • „człowiek za burtą” na morzu,
 • hipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii,

Planowanie rejsu, z uwzględnieniem:

 • ograniczeń wyjścia i wejścia do portu,
 • odległości i czasu trwania rejsu,
 • ewentualnych zagrożeń w czasie rejsu,
 • przygotowania załogi i jachtu.

Podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych.

Kurs z egzaminem na Jachtowego Sternika Morskiego obejmuje m. in. umiejętność kierowania załogą.

Umiejętności praktyczne

Manewry pod żaglami w zakresie:

 • optymalnego doboru żagli do panujących warunków,
 • prowadzenia jachtu pod żaglami przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniem,
 • sprawdzenia umiejętności wykonania manewrów: zwrot przez sztag, zwrot przez rufę, dojście do boi, odejście od boi, dojście i odejście od nabrzeża, stawanie w dryf, alarm „człowiek za burtą”.

Manewry na silniku na jachcie morskim wyposażonym w silnik zapewniający uzyskanie prędkości nie mniejszej niż 4 węzły w zakresie:

 • kotwiczenie i cumowanie w różnych warunkach,
 • alarm „człowiek za burtą”.

Kierowanie załogą: umiejętność wydawania komend i egzekwowania ich wykonania we właściwym momencie, stosownie do sytuacji, w jakiej znajduje się jacht.

Print Friendly, PDF & Email